Fyzická osoba

Je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se musí při převzetí listinných akcií rovněž prokázat platným průkazem totožnosti a předat speciální plnou moc, která ho opravňuje k převzetí listinných akcií, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

1584

Generální partner