Slovník pojmů

Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán a. s. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku.

Představenstvo - také Správní rada, je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada. V čele představenstva stojí předseda.

Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její obvykle tři členy vždy volí valná hromada.

Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Pro účely obchodního zákoníku se podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl, nestanoví-li zákon jinak.

Podnikatel – dle definice obsažené v ust. § 2 ObchZ. Nejprve je vymezeno podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Ready-made společnost, předzaložená společnost nebo firma na klíč, je firma, která byla založena za účelem  prodeje konečnému zákazníkovi. Je zapsána v obchodním rejstříku, má plně splacený základní kapitál, nevyvíjí ale žádnou činnost. Kupující ready-made společnosti se vyhne zdlouhavému procesu spojenému se zakládáním vlastní firmy, převod obchodního podílu je jednodušší a rychlejší.

Adresa, která je jako sídlo zapsaná v OR nebo v jiné zákonné evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku a priori své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího umístění. Sídlo má základní význam z hlediska tzv. národnosti PO. Ta určuje právo aplikovatelné na tuto osobu, způsobilost k právům a vymezuje, kdo jí poskytne diplomatickou ochranu. Rozlišují se 4 kritéria – sídlo, stát založení, stát podnikání, národnost společníků (ředitelů).

„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.„ (§ 105 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

Cena akcií investičního fondu obchodovatelných na burze nebo na přepážce SCP. Tržní cena akcie se obecně tvoří střetáváním nabídky a poptávky na akciovém trhu, zatímco ceny pro emisi a zpětný odkup jsou určovány správcem na bázi vlastního kapitálu fondu.

Jde o nejvyšší orgán s.r.o., náleží mu zejm. přijímání rozhodnutí koncepční povahy a kontrola ost. orgánů. Prostřednictvím VH společníci vykonávají své právo účastnit se na správě a řízení s.r.o. VH je orgán kolektivní povahy, přítomnost všech společníků se nevyžaduje.

Jedná se o základní jmění společnosti, které musí být vyjádřeno v české měně a jehož výše se liší v závislosti na typu společnosti. Základní kapitál je tvořen vklady zakladatelů (peněžními, popř. penězi ocenitelnými) anebo v průběhu fungování společnosti dalšími vklady ze strany jejích vlastníků.

Živností se rozumí podnikání na základě živnostenského zákona, jde tedy o užší pojem než samotné podnikání obecně, jedná se jen o tu podnikatelskou činnost řídíce se živnostenským zákonem. 
Podnikatelská činnost vyňatá z působnosti ŽZ upravená zvláštními předpisy, není živností. 
Činnost nikde neupravená a nevyňatá z působnosti ŽZ, i když jde o profesi neuvedenou v přílohách ŽZ, je živností a z tohoto hlediska je ŽZ subsidiární obecnou úpravou podmínek podnikání.

<< 1 2
1584

Generální partner