Slovník pojmů

Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní ideální část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti. 

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Jde o kapitálovou společnost, na níž se společníci podílí prostřednictvím akcií. Akcionáři se zásadně na činnosti a.s. nepodílí osobními výkony. A.s. zároveň není vázána na svůj osobní substrát. Jména akcionářů se nezveřejňují (též anonymní společnost) - s výjimkou jediného akcionáře.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.

Evropská společnost , též   Evropská akciová společnost   neboli   Societas Europaea   (zkratka   SE ) je  akciová společnost  založená evropským právem. Je upravena  nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října  2001 o statutu evropské společnosti.

Je-li akcionář fyzickou osobou, je povinen se při převzetí listinných akcií prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se musí při převzetí listinných akcií rovněž prokázat platným průkazem totožnosti a předat speciální plnou moc, která ho opravňuje k převzetí listinných akcií, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Statutární orgán společnosti, jeho jednání je jednání s.r.o. samotné - jedná za společnost a jejím jménem. Statutárním orgánem s.r.o. je 1 či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110/1/e, kdy tento počet lze měnit jen změnou SS).

Může jím být pouze fyzická osoba, která splňeju podmínky pro provozování živnosti - zletilost, bezúhonnost apod.

Obchodní zákoník vyžaduje formu notářského zápisu např. pro zakladatelskou listinu o zřízení obchodní společnosti založené jedním zakladatelem. Forma notářského zápisu je zde vyžadována i pro některé případy osvědčování právně významných skutečností. Notářský zápis musí vyhovovat určitým náležitostem stanoveným notářským řádem. Za tohoto předpokladu má pak notářský zápis charakter veřejné listiny ve smyslu §  134 o. s. ř.

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Obchodní podíl ve společnosti má vždy dvě stránky

OR  je  veřejný  seznam,  do  kterého se zapisují  zákonem  stanovené  údaje  týkající  se podnikatelů nebo organizačních  složek jejich  podniků, o  nichž to  stanoví zákon. OR je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud). OR  je veřejným seznamem  podnikatelů (ne však všech) a základních právně relevantních údajů o nich (údaje, které mají význam pro pružný a bezpečný obchodní styk).
Hlavní funkcí OR je poskytování   základních  informací   o  obchodních   partnerech v obchodním styku; jde vlastně  o komunikační kanál osob zapsaných v rejstříku vůči blíže neurčenému  počtu osob, orgánů a institucí, vyplývající z principu formální publicity.

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společností či zákon jinak.“ Ustanovení § 56 odst. 1 obchodního zákoníku (tj. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

1 2 >>
1607

Generální partner